Kurumsal Yönetim

Ral Yatırım Holding A.Ş.

Komiteler

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite
Ad SoyadGöreviŞirket ile İlişkisiNiteliği
İlhan AksoyBaşkanYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil
İsmet TuranÜyeYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere ve çalışma esaslarına göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin 2 üyelerden seçilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Ad SoyadGöreviŞirket ile İlişkisiNiteliği
İlhan AksoyBaşkanYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil
Atahan Yasin ArasÜyeYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil
Kadir İsmetÜyeYatırımcı İlişkiler Bölümü YöneticisiBağımsız /İcrada Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan, icracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesiyle, yönetim kurulunda görev almayan 1 üye ile birlikte toplamda 3 üyeden oluşmaktadır. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ad SoyadGöreviŞirket ile İlişkisiNiteliği
İlhan AksoyBaşkanYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil
İsmet TuranÜyeYönetim Kurulu ÜyesiBağımsız /İcrada Görevli Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunur.

Politikalar

Ral Yatırım Holding, şirket politikalarımızı görüntüleyin ya da indirin.

Bize Ulaşın
Ral Yatırım Holding her zaman yanınızda,
bilgi ve istekleriniz için sizden haber bekliyoruz.
Teşekkürler! Gönderiniz alındı!
Form gönderilirken bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar deneyiniz.