KVKK Aydınlatma Metni

Ral Yatırım Holding A.Ş.

Veri Sorumlusu

RAL YATIRIM, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11 Yenimahalle / ANKARA
Telefon : +90 (312) 335 06 28

İşlenen Kişisel Veriler

RAL YATIRIM ile ilişkinize göre ve bu kapsamda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir. (i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası; (ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

RAL YATIRIM ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

* Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
* Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
* Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
* Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
* Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

RAL YATIRIM, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla toplanmaktadır. Yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5. maddesi hükmünde de öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

* Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Talep İletme Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’ nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca www.ralyatirim.com adresinde yer alan “ İletişim Formu” nu kullanarak; yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya elektronik imzalı başvuru kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.